Masgården

Ett högspecialiserat boende för vuxna, 21 till 60 år, med långvarig komplex psykiatrisk problematik, ofta i kombination med riskbeteenden,
kriminalitet och missbruk.
Placering sker med stöd av LRV, SoL eller LVM.

Vi har förmågan att hantera komplexa psykiatriska tillstånd.
Vi arbetar med strukturerad riskbedömning, utredning och behandling för att individen ska komma framåt i vården och på så vis nå en högre funktionsnivå.

Vi kartlägger alltid riskbeteenden, behov och mottaglighetsfaktorer när vi tar emot en ny klient. Arbetssättet möjliggör att viktiga individuella risk- och behovsfaktorer synliggörs parallellt med att genomförandeplanen upprättas. På så vis vet vi att vårdinsatserna och det riskförebyggande arbetet blir mer välriktade och effektiva, vilket bidrar till psykisk stabilitet och färre incidenter.

Utredning och riskbedömning som en självklar del av vården

Masgården riktar sig mot vuxna som kommer från den rättspsykiatriska slutenvården, LVM-vården eller som placeras med stöd av SoL. Inom denna klientgrupp finns ofta ett stort behov av utredning och behandling, men även insatser riktade mot att minimera och förebygga riskbeteenden.


Av den anledningen kartlägger vi på Masgården alltid
riskbeteenden, behov och mottaglighetsfaktorer varje gång vi tar emot en ny klient.

Arbetssättet möjliggör att viktiga individuella risk- och behovsfaktorer synliggörs parallellt med att genomförandeplanen upprättas. På så vis vet vi att vårdinsatserna och det riskförebyggande arbetet blir mer välriktat och effektivt, vilket bidrar till psykisk stabilitet och färre incidenter.

Hos oss finns inga ”plusmenyer” eller extra tillval när det kommer till vård. Därför ingår strukturerad riskbedömning, utredning och behandling närhelst detta bedöms nödvändigt för att individen ska komma framåt i vården och på så vis nå en högre funktionsnivå. Behandlingsinsatserna utförs av boendets egna psykiater, psykolog och sjuksköterska.

 

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

Målgrupp

Masgården erbjuder ett tryggt, personaltätt och välanpassat psykiatriboende för män och kvinnor mellan 23 och 60 års ålder. Placering sker med stöd av LRV, SoL eller LVM där kronisk psykisk sjukdom, psykosocial problematik och ett omfattande stödbehov utgör gemensamma faktorer för alla som bor på boendet, ofta i kombination med tidigare kriminalitet och/eller missbruk. Verksamheten klassificeras som ett boende för viss annan heldygnsvård.

Funktion och självständighet i fokus

Masgården strävar efter att möjliggöra en så normalt fungerande och meningsfull vardag som möjligt för de boende, bland annat genom att skapa meningsfull sysselsättning utifrån deras egna förutsättningar och intressen. Det långsiktiga målet med vården är psykisk stabilitet och fysiskt välmående under nyktra och prosociala former. Alla vårdinsatser syftar till att stärka de boende så att en så hög grad av funktion och självständighet som möjligt kan uppnås.

Våra arbetsmetoder

I samband med placering kartläggs riskbeteenden, behov och mottaglighetsfaktorer av psykolog, i enlighet med RBM-modellen.

Arbetssättet möjliggör att viktiga individuella risk- och behovsfaktorer synliggörs parallellt med att genomförandeplanen upprättas. På så vis blir vårdinsatserna och det riskförebyggande arbetet mer välriktat och effektivt, vilket bidrar till psykisk stabilitet och färre incidenter.

Vid behov genomförs strukturerade risk- och behovsbedömningar av forensisk psykolog – både i samband med placering och löpande under placeringstiden. HCR-20, PCL-R, LS/CMI, SAM och SARA utgör exempel på riktade riskbedömningsinstrument som tillämpas på boendet.

Neuropsykiatriska utredningar, kognitiva utredningar (begåvning, minne och exekutiv funktion) och mer omfattande psykiatriska utredningar (där exempelvis även personlighet, trauma och affektiva tillstånd utreds) erbjuds på boendet när behovet finns. Utredningarna genomförs av legitimerad psykolog och psykiater.

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) tränar de boende sig på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska sina psykologiska problem. KBT erbjuds på plats på boendet av legitimerad psykolog, om behov av psykologisk behandling bedöms föreligga.

Motiverande samtal (MI) används av all personal i det dagliga arbetet på Masgården. Metoden fångar upp de boendes motivation till förändring samtidigt som den tar fasta på det friska och på det som kan utvecklas.

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt att reglera sina känslor och att de inte sällan reagerar med samma känsla som de presenteras för. Av den anledningen arbetar all personal på Masgården lågaffektivt i arbetet med de boende. Personalen har mångårig erfarenhet av målgruppen och rekryteringsprocessen har i hög grad styrts av deras förmågor att hantera konfliktfyllda, hotfulla och rent av våldsamma situationer i tidigare arbetssituationer. Att arbeta lugnt, strukturerat och icke-konfrontativt är ett måste på Masgården.

Masgårdens boendepersonal erhåller regelbundet och kontinuerligt extern ärendehandledning från legitimerad psykolog.

Boendets sjuksköterska ansvarar för eventuell läkemedelshantering, vilket möjliggör medicindelning och injektionsbehandling. Psykiater finns på plats för rond varannan vecka samt är tillgänglig övrig tid för konsultation. Detta medför att det medicinska ansvaret kan tas över och att läkemedelsjusteringar såsom uppföljningar, in- och utsättningar samt nedtrappningar kan ske på plats.

Bemötande

På Masgården stöttas de boende i det dagliga livet. ”Långsiktighet”, ”förutsägbarhet”, ”struktur” och ”förståelse” utgör ledord för hela verksamheten. Med personalens hjälp upprättas goda vardagsrutiner, vilket bidrar till sundare levnadsvanor och social utveckling. Personalen arbetar motiverande och lågaffektivt, samtidigt som en riskmedvetet och ett riskförebyggande arbete genomsyrar verksamheten.

Historien bakom Masgården

”Masgården startades eftersom jag i mitt yrke som psykolog inom rättspsykiatrin såg en brist på välanpassade boenden för individer med kroniska psykiatriska sjukdomar och omfattande stödbehov. Resultatet blev att de inte kom vidare i vården eller placerades på boenden som egentligen inte var anpassade efter deras behov.

Med Masgården hoppas jag nu att fler ska få möjlighet att ta sig vidare i livet och skapa nya meningsfulla sammanhang under trygga, strukturerade och empatiska förhållanden.

På Masgården ser vi först och främst människan och behoven – inte sjukdomen, brottet eller missbruket. Samtidigt genomsyras hela verksamheten av riskmedvetenhet och förebyggande insatser som hjälper våra klienter att utvecklas inom områden där de tidigare misslyckas. Det är den här typen av framsteg som leder till att människor börjar tro lite mer på sig själva, får en lite mer positiv inställning till framtiden och därmed även mår lite bättre. Och det är just det här som motiverar alla oss som jobbar på Masgården!”

Benedicte Good, föreståndare och en av grundarna till Masgården. Benedicte är legitimerad psykolog och snart färdig med sin specialistutbildning inom forensisk psykologi.

Personal och kompetens

Arbetet på Masgården utförs i multiprofessionella team bestående av psykolog, sjuksköterska, behandlingssamordnare och skötare/behandlingsassistenter. Psykiater deltar regelbundet i vårdarbetet och finns övrig tid tillgänglig för konsultation. I och med tillgången till psykiater kan medicininsättning, -justering och -uttrappning/-utsättnig erbjudas på boendet, liksom att medicinskt ansvar kan övertas från andra vårdgivare. Boendets sjuksköterska ansvarar för hantering och administrering av läkemedel, vilket bland annat möjliggör att injektionsbehandlingar, medicindelning och delegering kan utföras på plats.

Masgårdens psykolog, med forensisk specialistinriktning, ansvarar för det psykologiska arbetet på boendet, vilket innefattar psykologisk behandling, utredning och strukturerad risk- och behovsbedömning.

Behandlingssamordnaren på Masgården samordnar alla vårdinsatser och utgör länken mellan boendet, klienterna, Socialtjänsten och andra myndigheter. Alla skötare och behandlingsassistenter har mångårig erfarenhet av målgruppen och adekvat utbildning. Personalgruppen arbetar motiverande, riskförebyggande och lågaffektivt.

Boende och bygd

Masgården ligger beläget i natursköna Horndal i södra Dalarna, cirka 45 minuters bilväg från Säter och Sala. I samhället finns bland annat mataffär, café, apotek, frisör, simhall och bibliotek. Boendet, som ligger mitt i bygden och nära en sjö, har tio platser i en stor fastighet på dryga 600 m². Gott om umgängesytor och en generös trädgård finns att tillgå, liksom verkstad och aktivitetsrum.

Boenderummen på Masgården har egna badrum och hela fastigheten inger en mycket varm och hemtrevlig känsla. Tanken är att Masgården ska upplevas som institutionsvistelsens motsats och att den gemytliga miljön ska bidra till utveckling och förbättrat mående.

Utöver boenderummen i huvudbyggnaden finns även en utslussningslägenhet med egen ingång samt eget kök och badrum i en separat del av huset.

Hitta till Masgården

Det är lätt att ta sig till Masgården – både med bil och med kommunala transportmedel.

Norrifrån (E4 mot Stockholm)

Ta avfart 199 mot Oslo, Västerås och Sandviken (E16). Efter 37,4 km, ta avfart 187 mot Örebro och Torsåker (väg 68). Efter 31 km passerar du skylten “Välkommen till Horndal”. Strax efter denna skylt kommer en fartkamera, varefter du svänger höger till Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Norrifrån (E16 mot Gävle)

Ta avfart 187 från E16 mot Örebro och Torsåker (väg 68). Efter 31 km passerar du skylten “Välkommen till Horndal”. Strax efter denna skylt kommer en fartkamera, varefter du svänger höger till Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Söderifrån via Enköping (E18 mot Oslo)

Ta avfart 142 mot Mora, Sala och Enköping C (väg 70). Efter 38,8 km kommer en rondell där du tar vänster mot Västerås (väg 56), Mora (väg 70), Norberg (väg 256) och Sala V. I nästa rondell efter 3,6 km kör du rakt fram mot Mora (väg 70) och Norberg (väg 256). Efter 35,8 km, ta avfarten mot Gävle och Krylbo (väg 68) och sväng sedan höger mot Gävle (väg 68). Efter 22,3 km, strax efter frisörsalongen “Tanklock”, sväng vänster upp på Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Västerifrån via Västerås (E18)

Ta avfart 133 mot Gävle och Sala (väg 70). Efter ca 30 km kommer en rondell där du åker vänster mot Mora (väg 70), Norberg och Fagersta (väg 256). Efter 35,8 km, ta avfarten mot Gävle och Krylbo (väg 68) och sväng sedan höger mot Gävle (väg 68). Efter 22,3 km, strax efter frisörsalongen “Tanklock”, sväng vänster upp på Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Magsården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

 

Välj Tåg i Bergslagen från Avesta eller Gävle. Tåget stannar vid stationen ”Horndals Bruk”. Från ”Horndals Bruk” är det ca 1,5 km promenad till Masgården.

Välj busslinje 200 från Avesta till hållplats ”Horndal Svänghjulet”. Därifrån är det ca 1 km
promenad till Masgården.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.